• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 780 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

10. Предложение за приемане на Отчетен Доклад за състоянието, престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и работата на Местната комисия  за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (КБППМН) на територията на община Балчик за 2010 година.

         Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 780: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчетен Доклад за състоянието, престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и работата на МКБППМН на територията на община Балчик за 2010 година.

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0