• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 779 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

9. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 77390.28.31 по кадастралната карта на с. Храброво, община Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 779: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план ''Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 77390.28.31 по кадастралната карта на с. Храброво, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4