• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 778 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

8. Предложение за подновяване на договор за възлагане на управление на "Многопрофилна болница за активно лечение - Балчик" ЕООД.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 778: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Подновява договор за възлагане на управление на "Многопрофилиа болница за активно лечение - Балчик" ЕООД с настоящия управител доктор Иво Войчев, за нов тригодишен срок.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да сключи споразумение за подновяване на договора за възлагане управлението на "МБАЛ - Балчик" с д-р Иво Войчев, за нов тригодишен срок.

Гласували със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0