• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 777 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

7. Предложение за поправка в Решение 384 по Протокол № 36/24.09.2010 година на ОбС - Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 777: На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик реши:

1. Прави поправка в решение № 384 от протокол 36/24.09.2009г. на Общински съвет, с което е одобрен ПУП - Парцеларен план за "Подземен електропровод - 20kV, като думата "в" се замества от думата "за захранване на" ПИ 77390.21.69" по кадастралната карта на с. Храброво, община Балчик.

2. Текста на поправеният акт придобива следния смисъл: "одобрява ПУП -Парцеларен план за "Подземен електропровод - 20kV , за захранване на ПИ 77390.21.69" по кадастралната карта на с. Храброво, община Балчик.

3. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2