• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 776 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

6. Предложение за възлагане на Задание за изготвяне на проект на План за опазване и управление на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" и изготвяне на План за опазване и управление на А-ПК "Двореца" град Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 776: На основание чл. 21. ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 82, ал. 1, т. З от Закона за културното наследство, Общински съвет - Балчик ВЪЗЛАГА на Държавен културен институт "Културен център "Двореца" Балчик изработването на Задание и План за опазване и управление на групова недвижима културна ценност Архитектурно-парков комплекс "Двореца" - Балчик.

Упълномощава кмета Николай  Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението.

Гласували със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0