• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 775 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

5. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение в сградата на "Медицински център 1-Балчик" ЕООД на Районна Здравноосигурителна каса Добрич.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 775: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. З и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. З от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик; § 9, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и във връзка с писмо вх. № 35-01-1/14.02.2011 г. от д-р Пачолова - Директор на Районна Здравноосигурителна каса Добрич:

1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъзмездно ползване на Районна Здравноосигурителна каса Добрич, представлявана от Директора д-р Пачолова за нуждите на РЗОК - Добрич обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 217/1999 г., а именно: помещение с площ от 18 м2 на първия етаж в сградата на "Медицински център I - Балчик" ЕООД, с идентификатор 02508.82.2.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Определя срок на безвъзмездното ползване - 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор с Директора на Районна Здравноосигурителна каса - Добрич.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0