• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 774 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

4. Предложение за изменение на Решение 500 от 29.01.2010 г.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 774: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и чл. 44, ал.1 от НОРПУРОИ, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик изменя свое Решение № 500 от 29.01.2010 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/, без ДДС.  

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0