• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 760 Протокол 59 от 17.02.2011 г.

Т.12. Предложение за отмяна на § 7 от Решение 732 по Протокол № 58 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 31.01.2011 г.

Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 760: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик,  отменя §7 от Решение 732, прието по протокол 58 от заседанието на Общински съвет - Балчик, проведено на 31.01.2011 г.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0