• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 726 Протокол 57 от 17.12.2010 г.

10. Поемане на дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД във връзка с изпълнение на Договор от 05.02.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключена между община Балчик и МРРБ за "Проект - укрепване на свлачище "Сборно място".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 726: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Балчик РЕШИ:

1. Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: Проект BG161PO001/1.4-04/2009/009 "Балчик - укрепване свлачище "Сборно място", подобект: "Вертикална шахта 5" и подобект: "Вертикална шахта 6", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие", приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", схема BG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации", при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 250000,00 лв. (двеста и петдесет хиляди лева);
  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

-                     Срок на погасяване - до 05.08.2011 г. - краен срок за приключване на проект BG161PO001/1.4-04/2009/009 "Балчик - укрепване свлачище "Сборно място", подобект: "Вертикална шахта 5" и подобект: "Вертикална шахта 6", - считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-                     Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/004 ;

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-                     Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/004, сключен с Управляващия орган на ОПРР.

-                     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2.                 Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД по реда и условията на Постановление на МС № 205 от 14 септември 2010 г. и при спазване на изискванията в чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

3.                 Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Гласували поименно със "За" - 13, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0