• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 722 Протокол 57 от 17.12.2010 г.

6. Предложение за одобряване разходите за 2011 година за дейност "Чистота".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 722: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. I. т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси общински съвет - Балчик не приема предложението за одобряване разходите за 2011 г. за всяка от дейностите "Чистота", съгласно приложена План - сметка.

Гласували поименно със "За" - 9, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2