• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 684 Протокол 55 от 26.10.2010 г.

7. Даване на съгласие община Балчик да кандидатства с Проект "Защита на морски бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия" по Оперативна програма "Регионално развитие", Схема за безвъзмездна финансова помощ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 684: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на община Балчик с проект "Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия", Общински съвет - Балчик:

1.     Общински съвет - Балчик,  дава съгласие Община Балчик да кандидатства с Проект "Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия" по Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.4-06/2010: "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации", Операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Оперативна програма "Регионално развитие";

2.     Общински съвет - Балчик декларира, че предназначението  на обектите на интервенция по проект "Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия", няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта;

3.     Общински съвет - Балчик, декларира че ще осигури средства в размер не по-малко от 5 % от общия бюджет на проекта, необходими за осигуряване на собствения принос по проекта, както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОПРР, и разходи за възстановяване на всички недопустими разходи  по проекта.

4.     Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проект  "Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия".

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0