• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 677 Протокол 54 от 14.10.2010 г.


6. Предложение до кмета на общината за предоставяне в Общински съвет - Балчик всички годишни доклади за дейността по вътрешен одит от началото на мандата.

Докладва: Бедри Кемалов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 677: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик възлага на кмета на община Балчик да предостави в общински съвет всички годишни доклади за дейността по вътрешен одит от началото на мандата.

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1