• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 673 Протокол 54 от 14.10.2010 г.

2. Предложение от група съветници до кмета на община Балчик за предоставяне на копие от всички административни актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от ОбС - Балчик

Докладва: инж. Веселин Николов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 673: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, общински съвет Балчик изисква от кмета на община Балчик да бъдат предоставени копия от всички административни актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от ОбС - Балчик, от началото на мандата до днешна дата.

Гласували със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0