• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 599 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 13. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

                   Вносител: Атанас Жечев - общински съветник

РЕШЕНИЕ 599: На основание чл. 21, ал. З от ЗМСМА, общински съвет - Балчик прави следните изменения и допълнения в Правилника за организация и дейността на общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

1. В чл. 58, ал. 1 думите „12.00 часа на предхождащия заседанието ден" се заменят с "3 работни дни преди провеждането на заседанието", а думите „Въпроси се включват в дневния ред с решение на общинският съвет" се заличават.

2. В чл. 58 се създават нови ал. 2, ал. З и ал. 4, със следният текст:

Ал. 2. Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 56, ал. 5, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

Ал. З. Причината за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, кризи от различен характер, които изискват спешно вземане на решение.

2.  спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установена процедура по въпроси, свързани с участието на общината по проекти, финансирани от еврофондове.

Ал. 4. Въпросите по Чл. 58, ал. 1 и ал. 2 се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Гласували със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0