• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 598 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 12. Предложение за приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Балчик.

              Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 598: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 167, ал. 2, т. 4, § 11 ПЗР от Закона за движение по пътищата, общински съвет - Балчик приема Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Балчик.

Наредбата да се публикува в местния печат в 7-дневен срок от приемането й. Същата влиза в сила от деня на публикуването й.

Гласували със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0