• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 597 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

РЕШЕНИЕ 597: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи за лечение на Красимира Иванова Борисова от гр. Балчик, ж.к. "Балик", бл. 2, вх. Б, ап. 16, в размер на 2500.00 (две хиляди и петстотин) лева, за оперативно лечение на детето й Никола Красимиров Борисов.

В едномесечен срок г-жа Борисова да представи пред постоянната комисия по здравеопазване фактури за закупуване на протезните средства.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0