• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 593 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

РЕШЕНИЕ 593: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Деспа Василева Филипова от с. Оброчище, ул. "Теменуга" № 6, в размер на 200.00 (двеста) лева, за подпомагане на семейството. Сумата да се получи от кмета на с. Оброчище - г-н Данаил Караджов.

Гласували поименно със "За" - 14, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3