• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 592 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

11. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

     Вносител:      Д-р Урал Бекиров - член на ПКОМСД

     Допълн.         Д-р Маргарита Калинова - предс. на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 592: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Зеррин Енверова Куртева от с. Стражица, община Балчик, в размер на 500 (петстотин) лева Балчик, за подпомагане на семейството.

Гласували поименно със "За" - 12, "Против" - 2, "Въздържал се" - 3