• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 591 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 10. Предложение за финансиране на организирания от Ротари клуб масов крос под наслов "Не на дрогата", под патронажа на кмета на общината.

              Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 591: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет - Балчик:

1. дава своето съгласие, да бъде финансирано със сумата от 6 000 /шест хиляди/ лева, организирания от Ротари клуб масов крос, под наслов "Не на дрогата", който ще се проведе на 13.05.2010 г. в село Оброчище и на 17.05.2010 г. в гр. Балчик под патронажа на Кмета на Община Балчик.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия по изпълнение на настоящото решение.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" -1