• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 581 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

РЕШЕНИЕ 581: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 73095.20.55 по кадастралната карта на с. Тригорци, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".  

Гласували поименно със "За" - 11, "Против" - 2, "Въздържал се" - 5