• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 568 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 6. Предложение за кандидатстване на община Балчик с проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


РЕШЕНИЕ 568: На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик", Общински съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик, дава съгласие Община Балчик да извърши подготовката и да кандидатства с проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-09/2010 «Подкрепа за прилагане мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации», Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.1. «Социална инфраструктура», на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 - 2013 г.(ОПРР).

2. Общински съвет - Балчик декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик", няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 /пет/ години, след приключването на дейностите по проекта;

3. Общински съвет - Балчик декларира, че ще осигури средства в размер на не по-малко от 15% от общия бюджет на проекта, необходими за осигуряване на собствения принос по проекта, както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОПРР, и разходи за покриване на всички недопустими разходи по проекта.

4. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик".

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0