• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 564 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 2. Предложение за изменение т. 2 на Решение 206, по Протокол № 25 от 05.12.2008 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 564: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал.1 от НОРПУРОИ, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик изменя свое Решение № 206 от 05.12.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 19 530.00 лв. /деветнадесет хиляди петстотин и тридесет лева/, без ДДС.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0