• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 382 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По седемнадесета точка от дневния ред:  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 382: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.    Дава съгласието си отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение „Дамба" /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост,  представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 163.70 кв.м. в размер на 6384.30 лв./шест хиляди триста осемдесет и четири лева и тридесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгласно т.5 /други/, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.