• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 369 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за преразглеждане и подлагане на ново гласуване на проект-решение с Вх. № 417/21.10.2020г., внесено в Общински съвет - Балчик

Вносител: Христо Христов - Председател ПКУТСЕ

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17; „Против" - 2 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №369: 1. На основание чл.21 ал.1 г.8 н т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка е чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик  дава съгласие за изменение па Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по план на К.З.  "Двореца" гр. Балчик.

Промяната има за цел:

- Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З. "Двореца" да бъде приведена в съответствие с южната граница на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;

 -ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;

- предлага се мястото за връзка на брегоукрелително съоръжение „Дамба" с улица да бъде в рамките на останалата част от улицата.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.