• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 321 Протокол 21 от 24.05.2021 г.

По втора точка от дневния ред:  Награждаване на ученици по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №321: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, ОУ „Георги Раковски" с. Сенокос и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик


реши :

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2021 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2021г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици: 

 

1. Йоана Петьова Петрова  - отличничка на „Випуск - 2021" в  СУ "Христо Ботев" Балчик.

2. Станислав Илиев Върбанов - ученик от VІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Преслав Даниелов Станчев - ученик от VІII клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Станислав Велинов Велев - ученик от XII клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Хакан Шенер Нурханов - ученик от VII клас, ОУ „Васил Левски "с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Мирослава Анатольевна Шалун - ученичка от IV клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

6. Галена Емилова Коцева - VIII клас, за цялостна активна творческа дейност в ЦПЛР - ОДК Балчик.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.