• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 273 Протокол 18 от 25.02.2021 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.144-0002-C01 от10.04.2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 273: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

     1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", при следните основни параметри:

-         Максимален размер на дълга - 281 723,09 (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три лева и 09 ст.) лева с вкл. ДДС

-         Валута на дълга - лева

-         Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет е договор за общински заем

-         Условия за погасяване:

-     Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-     Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и от собствени бюджетни средства.

-         Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

-         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

-         Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-C01/10.04.2020r., сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по     Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г, сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;           »

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението пот. I.