• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 267 Протокол 18 от 25.02.2021 г.


По деветнадесета точка от дневния ред: Вземане на решение на Общински съвет за удължаване на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 267: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ

1. Общински съвет Балчик изменя т.1 за сключване на Решение№622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ за изпълнение

По ТГС 2014-2020г." Договор на БФП45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния- България 2014-2020г., в частта:

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.12.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2. Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия.