• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 263 Протокол 18 от 25.02.2021 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Програма за опазване на околната среда на община Балчик с период на действие 2021 - 2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 263: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

1.Общински съвет гр. Балчик приема Програмата за опазване на околната среда 2021 г. - 2025 г. на община Балчик.

2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.