• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 236 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" с обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 236: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" с обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора"

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора" на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 220 000,00 лв. (двеста и двадесет с ДДС или 55,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.