• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 234 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 234: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик"

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик" на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 280 000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.