• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 232 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.01.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -15; ПРОТИВ" - 0; „Възд. се" - 0; "Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ №232: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 28.01.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 12.02.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -"Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството."

Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД;