• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 229 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По четиринадесета точка от дневния ред:  Предложение за  промяна на  списъка недлъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №229: На основание Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

      1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от други общини през 2020г., които имат право на транспортни разходи, както следва: Добавя в списъка с пътуващи:

    -Галин Димитров Петков, Общинска администрация, пътува гр.Балчик гр. Добрич, ст.спецналист незаконно строителство;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.