• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 227 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По дванадесета точка от дневния ред:  Одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №227: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-13/ 24.09.20, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ; във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ; чл. 108 от ЗУТ; чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ и положително становище с Изх. № УТ-2060-13-002/ 20.11.20 г. на Кмета на гр. Балчик; писмо с Изх. № 94-00-7239/ А2/ 27.10.2020 г. на Директора на РИОСВ - Варна, становище изх. № ИГП 332/ 11.07.2020 г. на „Геозащита" ЕООД- Варна, Общински съвет Балчик реши:


1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ  53120.106.284 по КККР на
с. Оброчище с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП -  за „вилно застрояване" (Ов), както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.   

2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ № 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП -  за „вилно застрояване" (Ов),  както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.          

3. Подробният устройствен план да се придружава от план-схеми и планове по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяването, канализацията, електрификацията, вертикална планировка, паркоустройство. С план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, като бъдат изработени в съответствие с изходните данни и предписания от съгласувателни писма по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ.

4. Да съгласува на проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, РИОСВ - Варна, „Геозащита "ЕООД- Варна, съгласно чл. 128, ал. 6  се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ.