• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 224 Протокол 16 от 22.12.2020 г.


По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м.  и стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №224: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си :

 1.1.Помещение публична -общинска собственост  стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м , находящ се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение публична -общинска собственост  стоматологичен  кабинет № 113 с площ  23 кв.м.,   находящ се в град Балчик, ул. " д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена

 по т.1.1 в размер на 581.40 лв./петстотин осемдесет и един лева и четиридесет стотинки /,без ДДС;

 по т.1.2. в размер на 891.48 лв. /осемстотин деветдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване  на индивидуална практика, първична медицинска помощ по дентална медицина;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

      4.1. да използват горепосочения имот, като стоматологични кабинети и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Отменено с Решение № 266 от Протокол № 18

от 25.02.2021г.  на  Общински съвет- гр. Балчик