• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 223 Протокол 16 от 22.12.2020 г.


По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м., кабинет № 105 с площ 13.96 кв.м,. кабинет № 202 с площ 19 кв.м., кабинет № 220 с площ 22 кв.м., кабинет № 222 с площ 24 кв.м,, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ №223: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си :

 1.1.Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м на 1 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 105 с площ  13.96 кв.м на 1 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 28.76 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.3. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 202 с площ  19 кв.м на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 33.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.4. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 220 с площ  22 кв.м. на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.5. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 222 с площ  24 кв.м. на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 38.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена

 по т.1.1. в размер на 1426.37 лв ./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и седем стотинки /без ДДС;

 по т.1.2. в размер на 1114.74 лв. /хиляда сто и  четиринадесет лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС;

по т.1.3. в размер на 1310.09 лв./хиляда триста и десет лева и девет стотинки /,без ДДС;

по т.1.4. в размер на 1426.37 лв./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и седем стотинки /без ДДС;

по т.1.5. в размер на 1503.89 лв. /хиляда петстотин и три лева и осемдесет и девет стотинки /без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3. До участие в търга се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална,    първична медицинска помощ;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

      4.1. да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Отменено с Решение № 266 от Протокол № 18

от 25.02.2021г.  на  Общински съвет- гр. Балчик