• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 218 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на ОбП "БКС "

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №218: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 2 броя автомобили собственост на ОБП "БКС": ГАЗ „3307" с регистрационен  номер № ТХ 71 96 ВХ, рама № 33070020828166 с отчетна стойност 6 779,52 лв, и набрана амортизация 2 179.05 лв.; ГАЗ 53 с рег.номер ТХ 0540 МХ, рама № 64503 с отчетна стойност 3 000лв., и набрана амортизация 705.09 лв

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от Баланса на ОБП "БКС".