• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 217 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По втора точка от дневния ред:  Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2021  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №217: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет одобрява разходите за 2021 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 3 996 074.00 лв.