• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 153 Протокол 11 от 30.07.2020 г.

По осемнадесета точка от дневния ред:  Продажба чрез търг на ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 11 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 153: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4846/23.06.2020 г., представляващ незастроен УПИ ХІІІ, кв.45 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1048 м2  (хиляда и четиридесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 980.00 лв. (осем хиляди деветстотин и осемдесет лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.