• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 133 Протокол 10 от 25.06.2020 г.


По осемнадесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №133: На основание чл. 21. ат. 1. т. 23 от ЗМСМА, и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на оси. чл. 7, ат. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Общински съвет - Балчик дава на:

1.Марсин Реджебов Акифов-за лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

2.Шеезар Нияд Муртаза-лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

3.Джингис Исмаил Аптула-за закупуване на лекарства, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

4.Живко Ненков Димитров-лечение, лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

5.Борислав Янков Димитров-за лечение в размер на 300,00 (триста) лева.

6.Ангел Мишев Петров-за лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7.Хюсеин Еминов Хюсеинов-за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

8.Ангел Демирев Иванов-за закупуване на лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

9.Емзаде Демирова Салиева-за закупуване на лекарства, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10.Димитър Николов Добрев- за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

11.Ивелина Пенчева Димова-лекарства и консумативи , в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

12.Назар Вейсал Рифат-за лечение и социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева /помощта ще се получи от сестрата  Сийнур Вейсел Рифат/

13.Ертоп Исас Мустафа - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

14.Стойка Иванова Атанасова - за лечение и лекарства, в размер на 300,00 (триста) лева.

15.Стойка Йорданова Донева- за лечение , в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

16.Венцислав Руменов Митев - за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

17.Симеон Митанов Митанов- за закупуване на лекарства, лечение и соц.подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

18. Милен Емилов Илиев - за операция в размер на 300,00 (триста) лева. /помощта ще се получи от бащата Емил Илиев Сашев/

19.Величка Иванова Караджова- за закупуване на лекарства и соц.подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева