• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 121 Протокол 10 от 25.06.2020 г.

По шеста точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на общината в местна дейност 122 "Общинска администрация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

 В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -12; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -8;

РЕШЕНИЕ №121: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 122 „Общинска администрация" да бъде завишен общо в размер на 95 000 лева, разпределени по параграфи от ЕБК, както следва:


 - §§ 02 08 „Обезщетения за персонала с характер на възнагр." с 35 000 лева;

 - §§ 10 15 „Материали" да се завиши с 10 000 лева;

 - §§ 10 16 „Вода, горива и енергия" с 25 000 лева;

 - §§ 10 20 „Разходи за външни услуги" с 20 000 лева.

 - §§ 19 01 „Платени държавни данъци, такси и нак.лихви" с 5 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.