• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 117 Протокол 10 от 25.06.2020 г.


По втора точка от дневния ред:  Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно Общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД на 29.06.2020г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №117: 1.Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД, със седалище - гр. Добрич, и адрес на управление: гр. Балчик 9600, ул. „Пирин" № 21, с ЕИК 124664053, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2020г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария", к.з „Двореца" алея „Дамбата" конферентната зала, а при липса на кворум на същата дата в 12.00 ч.,  което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството."

 По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова N9 0340.

Приложение: Покана за Общо събрание.