• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 113 Протокол 9 от 22.05.2020 г.


По петнадесета  точка от дневния ред Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2020 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1.Определя сумата 2594.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за

почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2020г., както следва:

№   Училище                                      ученици                            Сума

1.СУ "Хр. Ботев"

382

764лв.

2. ОУ "Антим I"

338

676лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"

140

280лв.

4. СУ с. Оброчище

216

432лв.

5. ОУ с. Сенокос

93

186лв.

6. ОУ с. Соколово

63

126лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"

65

130лв.

Всичко:

1297 ученици

2594.0    лева

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.