• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 108 Протокол 9 от 22.05.2020 г.


По десета точка от дневния ред:  Продажба чрез търг на ПИ № 39459.25.406 по кадастралната карта на с. Кранево.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 108   проект - решение:

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4788/30.05.2019 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39459.25.406 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ от 178 m2 (сто седемдесет и осем квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 44 793.00 лв. (четиридесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и три лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.