• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 104 Протокол № 9 от 22.05.2020 г.


По пета  точка от дневния ред:  Предложение за разкриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания, като делегирана от държавата дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

 В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 104   Предвид гореизложеното, на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик  реши:

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността Дневен център за деца и възрастни с увреждания като държавно делегирана дейност на територията на Община Балчик, с капацитет 30 места;

2. Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на Дневен център за деца и възрастни с увреждания.