• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 74 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По осма точка от дневния ред: Завишаване бюджета на общинска администрация в местни дейности 618 „Международни програми и споразумения".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 618 "Международни програми и споразумения", § 51 00 "Основен ремонт" да бъде завишен с 33 540 лева, за осъществяване на проект „Изработване на план схема за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево".

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.