• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 41 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По девета точка от дневния ред: Издаване на Запис на заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова - заместник - министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-1.059-0002 от 23.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0    

РЕШЕНИЕ № 41: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-1.059-0002 за проект "Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните и трайно безработни лица в Община Балчик", финансиран по процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Балчик - Генерал Тошево", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, сключен между Министерство на труда и социалната политика, Община Балчик и МИГ „Балчик - Генерал Тошево", Общински съвет Балчик:

1. Упълномощава  Кмета  на  Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на Поемателя - Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова - заместник - министър и ръководител на УО на ОП РЧР в размер на 49 821,98 лв. (четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и един лева и деветдесет и осем стотинки) по Административен договор № BG05M9OP001-1.059-0002 за проект "Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните и трайно безработни лица в Община Балчик", сключен между Министерство на труда и социалната политика, Община Балчик и МИГ „Балчик - Генерал Тошево".

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-1.059-0002 от 23.12.2019 г. и да ги представи пред Министерството на труда и социалната политика.