• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 40 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По осма точка от дневния ред: Издаване на Запис на заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова - заместник - министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.037-0002-С01 от 23.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0    

РЕШЕНИЕ № 40: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-2.037-0002-С01  за проект "Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик", финансиран по процедура BG05M9OP001-1.037 МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Балчик - Генерал Тошево", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване",  чрез подхода  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, сключен между Министерство на труда и социалната политика,  Община Балчик и МИГ „Балчик - Генерал Тошево",  Общински съвет Балчик:

1.  Упълномощава  Кмета  на  Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на Поемателя - Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова - заместник -министър и ръководител на УО на ОП РЧР в размер на 74 496,87 лв. (седемдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и шест лв. и 87 ст.) по Административен договор № BG05M9OP001-2.037-0002-С01  за проект " Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик",  сключен между Министерство на труда и социалната политика,  Община Балчик и МИГ „Балчик - Генерал Тошево".

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.037-0002-С01 от 23.12.2019 г.  и да ги представи пред Министерството на труда и социалната политика.