• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 39 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По седма точка от дневния ред: Искане до Министъра на културата на Република България, чрез Областен управител на област Добрич, за предоставяне безвъзмездно за управление на община Балчик на археологическа недвижима културна ценност „Античен храм на богинята Кибела" - публична държавна собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0    

РЕШЕНИЕ № 39: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство и във връзка с писмо вх. № 04-00-158-002/12.12.2019 г. на Министъра на културата Боил Банов:

              1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се направи искане до Министъра на културата на Република България, чрез Областен Управител на област Добрич, за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на археологическа недвижима културна ценност „Античен храм на богинята Кибела" - публична държавна собственост, съгласно АПДС № 5667/20.08.2019 г., за срок от 10 (десет) години. Археологическата недвижима културна ценност е разположена в поземлени имоти с идентификатори № 02508.85.380; № 02508.85.200; № 02508.85.458; № 02508.85.206 и част от поземлени имоти с идентификатори № 02508.85.377; № 02508.85.209 и № 02508.85.210 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващи частна собственост на физически и юридически лица и на Община Балчик, които не са предмет на настоящото решение. 

             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да подпише договор за безвъзмездно управление на Археологическа недвижима културна ценност „Античен храм на богинята Кибела", за срок от 10 години.