• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 38 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По шеста точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за командировки и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0    

РЕШЕНИЕ № 38: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ :

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на ОБС Балчик за периода от 01.10.2019 до 31.12.2019 г., в размер на 356,48 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-51