• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 37 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По пета точка от дневния ред: Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции, съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0    

РЕШЕНИЕ № 37: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич"АД през 2017г., в Община Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 46 605,98лева -съгласно Приложение


2. Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич"АД през 2018г., в Община Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 60 403,72лева- съгласно Приложение


3. Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич"АД през 2019г., в Община Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 128 526,28лева-съгласно Приложение

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК"на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич"АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение 1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на  водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на  дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите.